Klachtenprocedure SoYellow coaching

 

We willen graag dat u tevreden bent. De klachtenprocedure geeft cliënten van SoYellowcoaching de mogelijkheid om hun onvrede te uiten. SoYellowcoaching doet vervolgens haar best om een passende oplossing te zoeken.

 

Artikel 1: Definities

1. Praktijk: SoYellowcoaching is gevestigd te Utrecht

2. Eigenaar: Monique van Lierop

3. Klager: een deelnemer aan een coachtraject of online training

4. Klacht: klacht over de uitvoering of inhoud van een coachtraject of online training bij

SoYellowcoaching.

 

Artikel 2: Indienen van een klacht

1. De klacht dient schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend binnen 4 weken na het voorval

waarover wordt geklaagd te worden ingediend bij de eigenaar van SoYellowcoaching. De klacht

bevat in elk geval de naam en het adres van de klager, de dagtekening, de klacht  en de maatregel

die de klager verlangt.

2. Er staat geen klachtrecht open tegen een besluit van algemene strekking, zoals bijvoorbeeld

het tarief. De Nederlandse wetgeving is hierop van toepassing

 

Artikel 3: Behandeling van een klacht

1. De eigenaar bevestigt binnen 5 werkdagen de ontvangst van de klacht aan de klager.

2. De eigenaar verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht

waarover de eigenaar beschikt.

3. Na ontvangst van de klacht stelt de eigenaar de klager in de gelegenheid om zijn klacht toe

te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en naar de klager toegezonden.

4. De klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

 

Artikel 4: Uitspraak

1. Binnen 10 werkdagen na het horen neemt de eigenaar een beslissing naar aanleiding van

de klacht. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de

bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht.

2. Indien de klager het niet eens is met de uitspraak kan hij zich wenden tot de NOBCO,

Postbus 1167, 3860 BD Nijkerk, telefoonnummer: 033-2473428. De klachtenprocedure van

deze organisatie gaat dan in werking. Het oordeel van de NOBCO is bindend.

 

Artikel 5: Ingangsdatum:

1. Deze regeling gaat in op 1 mei 2019.